Czym się zajmujemy
Respektując przepisy prawa oświatowego, które mają istotny wpływ na kształtowanie organizacji przedszkola wprowadzamy ważne, korzystne zmiany zgodnie z potrzebami dzieci i oczekiwaniami rodziców.

Przedszkole jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną.

Praca wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez radę pedagogiczną spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, albo programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

Organem prowadzącym jest Urząd Miasta w Garwolinie.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Przedszkole jest placówką nieferyjną w związku z czym, czas ferii dla szkół jest dla nas czasem pracy.

Godziny otwarcia
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00.

Sposoby załatwiania spraw
Skargi i wnioski przyjmowane są przez dyrektora w poniedziałki od 13:00 do 15:00.
Rozpatrujemy także sprawy zamieszczane pisemnie w:

  • skrzynce kontaktów z rodzicami
  • anonimowej skrzynce pytań do dyrektora