Rodzice

    W poszukiwaniu najlepszych form współpracy uwzględniamy prawo rodziców do:
  • Współdecydowania o sprawach przedszkola.
  • Opiniowania rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej.
  • Zapoznania z planami miesięcznymi i ramowym rozkładem dnia.
  • Współdecydowania w sprawie rekrutacji dzieci.
  • Prezentowania opinii we wszystkich istotnych sprawach przedszkola wobec władz administracyjnych i oświatowych.
  • Udziału w organizowaniu działalności kulturalnej i turystycznej.
  • Przedstawiania własnych oczekiwań odnośnie pracy i funkcjonowania przedszkola oraz opieki nad dziećmi.

W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą również być odbierane przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów.