Nasze grupy

  Organizujemy swoją działalność realizując cele wychowania przedszkolnego:
 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. Wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co źle, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek;
 4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. Troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność fizyczną, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych;
 6. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowanie swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 7. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadanie się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 8. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej;
 9. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształceniu w szkole.